Waaruit bestaat de ISTA?

ISTA; De enige plaats waar men het traditionele aikido beoefent

Volledig in de lijn van de gedachtegang waarin het aikido van Osensei Ueshiba is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, hebben een aantal lesgevers op internationaal niveau zich gehergroepeerd en hebben zij de ISTA (International School of Traditional Aikido) opgericht, een structuur zonder formele functies en zonder een zich met alles bemoeiend bestuur.

ISTA is een forum van uitwisseling van wederzijdse ervaringen, gesitueerd rondom een traditioneel en authentiek aikido. ISTA is de enige plaats waar er geen administratieve autoriteit boven de lesgever van de dojo gesitueerd is, zoals dat op traditionele wijze altijd het geval geweest is in Japan.

ISTA situeert zich in een denkwereld die radicaal verschillend is van het denken zoals dat voorgesteld wordt door de bestaande federale structuren: ISTA volgt de weg die voorbereid is door Osensei, zonder daarvan af te wijken.

Het aikido heeft nood aan een denkwereld die zich afscheidt van de denkwereld waarin de sporttakken zich bevinden. ISTA vertegenwoordigd deze aparte denkwereld.

ISTA richt zich zowel op individuen (lesgevers en leerlingen) als op dojo’s. ISTA heeft niet de roeping een overkoepelende federatie te zijn met een welbepaalde autoriteit aan het hoofd, noch is zij gericht op het codificeren of normeren van het aikido, noch op het vervangen van de lesgevers zelf. ISTA is een internationale school.

Verduidelijking: EPA – Europese Promotie Aikido – lag aan de grondslag van het ontstaan van ISTA (Internationale School van Traditioneel Aikido) en maakt deel uit van ISTA.

 

epalogo

« Eén dojo, één meester »

 

Eén dojo, één meester is het traditioneel concept en vertrekpunt van ISTA. Tot stand gekomen door het opdoen van ervaring en de gebruiken, hebben de principes van een traditionele discipline zich gehandhaafd ongeacht de plaats en het tijdsverloop.

De kunstvormen die aan deze definitie beantwoorden worden doorgegeven van meester op leerling.

Door deze overdracht wordt het opleiden op maat verzorgt, doet een beroep op het genie van ieder apart, beoogt een situatie van individuele vrijheid, en draagt bij tot het vormen van autonome mensen.

Het aikido is een dergelijke kunst. De aikidomeester is diegene die kennis en ervaring heeft opgedaan en die zorg draagt voor de duurzaamheid van de discipline.

In zijn dojo is hij de vakman: vanuit zijn discipline waarvan hij de zoektocht uitbouwt en voorbereidt zonder het minste compromis af te sluiten, vanuit zijn ervaring, de eigen lichaamsmorfologie, het eigen temperament, en de eigen betrachtingen; vanuit zijn lesgeven, dat hij verdeelt aan zijn leerlingen conform zijn eigen visie daarover.

Aangezien hij de enige meester is in zijn eigen dojo, zonder de minste autoriteit boven hem, evalueert hij constant zijn werkzaamheden, door graden en diploma’s aan zijn eigen leerlingen te geven zoals hij dat zelf nodig acht.

Zijn eigen kwaliteit alsook de kwaliteit van zijn leerlingen zijn de enige getuigen van zijn competentie.

 

Lesgevers met een goede reputatie, zoals Alain Peyrache

Alain Peyrache, is een internationaal expert, en heeft ervaring in het doorgeven van zijn onderricht gedurende meer dan 50 jaar.

Zijn parcours houdt een getrouwheid in het behouden van de denkwijze van een traditionele dojo in, zich inzettend zonder uit het oog te verliezen wat essentieel is bij het beoefenen van de discipline.

Erkend als één van de grootste experts van vandaag, wordt beroep op hem gedaan door aikidoka’s vanuit diverse landen, en stelt hij hen een techniek ter beschikking die zeer zuiver is en getuigt van eenvoud en efficiëntie.

Beschikkend over een natuurlijke wijze van pedagogisch lesgeven en over een vrijgevigheid zonder vergelijk, is hij altijd bereid om zijn ervaring de delen en zijn kennis over te dragen aan diegenen die hem als meester hebben gekozen.

Ten gevolge van zijn onderricht zijn op de dag van vandaag op internationaal vlak zeer vele leerlingen gevormd in zijn school en zijn zij meesters in hun eigen dojo’s geworden.

Het aikido is bij Alain Peyrache gesitueerd binnen een context van echte roeping. Hij is auteur van referentie-naslagwerken. Hij is de oprichter van EPA en van ISTA (Soké) en werd in zijn zoektocht gevolgd door talrijke andere meesters van diverse landen.

 

De voordelen van ISTA

Voor de beoefenaar:
  • Er voor kiezen om te oefenen bij een autonoom lesgever die trouw blijft aan de bouwstenen van het aikido en aan de Japanse martiale traditie;
  • Een correcte techniek verwerven, die ook doeltreffend is en tegelijkertijd aangepast is aan de eigen persoonlijkheid, aan de eigen lichaamsmorfologie, aan de eigen capaciteiten;
  • Oefenen in een school die de autonomie en de onafhankelijkheid van elkeen beoogt. De term « do » betekent «weg van de zelfrealisatie » en derhalve « weg van de autonomie »;
  • Deelnemen aan het leven van een traditionele dojo, waardoor persoonlijke inbreng en betrokkenheid belangrijk wordt. Iets wat niet het geval is als je lid wordt van een sportclub;
  • Indien je dat wenst kan je een autonoom lesgever worden en de vruchten plukken van alle pedagogische hulpmiddelen en bijstand van de lesgevers die bij ISTA zijn aangesloten.

 

Voor de lesgever:
  • Het aanleren van een autonoom aikido zonder zich te moeten onderwerpen aan een systeem van nationale normeringen die van politieke aard is en ten dienste staat van de belangen van enkelingen;
  • Het tot stand brengen van een autonome dojo, met een volledige beheersing van het eigen onderricht;
  • Vooruitgang boeken in de eigen kennis, het beoefenen van aikido en de eigen zoektocht;
  • Vrij zijn om stages te organiseren of stages te promoten zowel op nationaal als op internationaal niveau;
  • De vruchten plukken van de dynamiek en de communicatiemiddelen zowel wat betreft het maken van publiciteit als uitwisselingen voorgesteld door ISTA (website, foldermateriaal, boeken, etc.).

 

Een aikido leerling kan tot ISTA toetreden door zich in te schrijven bij een van de talrijke dojo’s binnen de ISTA

 

Een aikido lesgever, als individu, kan tot ISTA toetreden op dezelfde eenvoudige wijze, door zich in een dojo binnen de ISTA in te schrijven waar hij als leerling (uchi deshi) verder oefent. Indien gewenst kan hij vervolgens zijn eigen dojo starten op basis van de principes van vrijheid en autonomie.

Een dojo kan toetreden tot ISTA: het volstaat dat de lesgever zich rechtstreeks bij ISTA aansluit (of bij een van zijn vertegenwoordigende meesters) en zijn leerlingen van de dojo eveneens inschrijft.

Een beoefenaar ISTA, of het nu gaat om een lesgever of een leerling, is boven alles overtuigd van de fundamenten van ISTA. In het kader van de principes van vrijheid en autonomie, staat het een ieder vrij om toe te treden tot ISTA of om een andere eigen weg te gaan.